Školní řád ke stažení

 
Školní řád v PDF
Školní řád v PDF
pravidla pro hodnocení žáků
pravidla pro hodnocení žáků

Školní řád v plném znění

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V Zahradách

(dle zákona č. 561/2004 Sb. z. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle
vyhlášky 48/2005 ve znění pozdějších předpisů)

Žáci i zaměstnanci školy jednají  slušně, zdvořile a s úctou k sobě navzájem.
Ve škole se nekouří, nepožívá alkohol ani jiné omamné látky.


 1. Docházka do školy
  • Žák chodí do školy pravidelně a včas.
  • Vyučování a veškerá mimotřídní činnost/odpolední aktivity probíhá podle rozvrhu schváleného ředitelkou školy.
 • Škola se otevírá v 7:30h.
  • Výuka začíná v 8:30, žáci jsou povinni být ve škole do 8:25h. Žák je povinen účastnit se výuky ve dvou dopoledních blocích a jednom (úterním) odpoledním bloku.
  1. dopolední blok: 8:30 -10:00 hod
  2. dopolední blok: 10:30 - 12:50 hod. (10 min. přestávka na vyžádání dětí)
  Oběd: 13:00- 14:00 hod.
  3. odpolední blok/družina: 14:00-16:00
  • Žáci vstupují do budovy vchodem, přezují se a převléknou v šatně. Rodiče nejprve zazvoní a poté vstupují také hlavním vchodem a v hale mají možnost počkat na své dítě. Nevstupují bez vyzvání do tříd.
  • Dohledy v prostorách školy zajišťuje učitelka, v odpoledních časech družiny vychovatelka.
  • Ráno a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují pod dohledem  v prostorách školy nebo  pobývají venku s dohledem učitelky nebo vychovatelky.
  • Při organizaci výuky stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
  • Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování
  bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků.
 1. Omlouvání a uvolňování žáků z výuky
  • Každá nepřítomnost ve škole musí být řádně omluvena. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit nepřítomnost žáka neprodleně od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost nezletilého žáka základní školy omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka. Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka, z důvodu nemoci, ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze v tom případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
  • Pokud lékař nebude ochoten pro účely školy omluvenku vystavit, škola bude respektovat tuto skutečnost. Ředitelka školy posoudí okolnosti daného případu, důvody nepřítomnosti uváděné zákonným zástupcem, četnost nepřítomnosti ve vyučování a v určitých předmětech a další okolnosti. Po zvážení těchto skutečností rozhodne, zda má podezření na zanedbávání školní
  docházky a posoudí zameškané hodiny jako neomluvené. V případech důvodného podezření na zanedbávání školní docházky MŠMT považuje požadavek na předložení uvedených dokumentů ze strany školy za oprávněný. Ředitelka školy informuje zákonného zástupce o neomluvených hodinách a svolá jednání výchovné komise v této záležitosti.
  • Uvolnění z jedné vyučovací hodiny či jednoho vyučovacího dne v odůvodněných případech poskytuje  učitelka, na více dnů po předložení písemné žádosti/ na základě osobního setkání se zákonným zástupcem žáka, ředitelka školy.
  • Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.
  • V průběhu vyučování může žák opustit školu jen v doprovodu zákon. Zástupce.
 2. Chování žáka
  • Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. Na vyžádání školy žák chodí ve školním oblečení.
  • Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání budou mít na paměti nebezpečí úrazu. Žáci se chovají tak, aby neohrožovali zdraví své a svých spolužáků.
  • Žáci dodržují zásady slušného chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny hosty.
  • Vstup do pracoven, tělocvičen, bazénu a dalších určených prostor je dovolen jen za přítomnosti učitele.
  • Do školy žák nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Mobilní telefony zůstanou během výuky uloženy v šatních skříňkách v prostoru šatny. Žáci nesmějí ve škole pořizovat audio či video záznamy pomocí mobilních telefonů či jiných technologií.
  • Všechny projevy rasismu, xenofóbie a intolerance jsou nepřípustné.
  • Všechny projevy šikanování jsou nepřípustné (verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé, aktivní a pasivní).
  Nevhodné chování žáků při vyučování, které znemožňuje vzdělávání ostatních
  - V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, škola může přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí.
  - Pedagogický pracovník bude reagovat na konkrétní chování žáka a situaci ve třídě a může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do té doby, než se žák ukázní s tím, že bude pod dohledem jiného zaměstnance školy a bude se samostatně vzdělávat.
  - Pedagogický pracovník je povinen připravit / zadat žákovi individuální práci, kterou žák zpracuje.
  - Žák v této konkrétní situaci bude vzděláván v souladu se ŠVP a stanoveným rozvrhem hodin, nikoliv však společně se třídou, ale samostatně.
  - Toto opatření je omezeno na dobu nezpůsobilosti žáka ke vzdělávání v kolektivu.
  - Pokud žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, ostatních žáků nebo jiných osob, je škola povinna zajistit takovému žákovi neodkladnou lékařskou péči. Následně škola o dané situaci uvědomí zákonného zástupce žáka.
  - Dle konkrétní situace a okolností ředitelka školy přivolá i orgán Policie ČR.
  - Za toto chování bude žákovi uloženo kázeňské opatření.
 3. Chování ve stravovacím zařízení
  • Žák je automaticky přihlášen ke stravování (pokud zákonný zástupce neinformuje ředitelku školy o jiném způsobu stravování)
  • V jídelně se žáci řídí pokyny dohlížející učitelky/vychovatelky. Zachovávají všechna pravidla kulturního stolování.
  • Na oběd žáci odcházejí až po skončení dopoledního vyučování za doprovodu učitelky/ vychovatelky.
  • Všichni žáci při jídle používají příbory, udržují čistotu, pořádek, dbají pokynů učitelů a zaměstnanců jídelny.
  • Žáci neodnášejí stravu z jídelny.
 4. Školní družina a školní klub
  • Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb o zájmovém vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů, Řádem školní družiny a Vnitřním řádem školní družiny
  • Provoz školní družiny je denně ráno od 7:30h do 8: 25h, kdy je zajištěn pedagogický dohled, poté od 12:05 - 16:00h. V pátek družina není v odpoledních hodinách. Škola se v pátek uzavírá ve 14h.
  • V rámci školní družiny probíhají dobrovolné odpolední aktivity, ke kterým žáka nahlašují rodiče/ zákonní zástupci na základě Přihlášky do školní družiny. Přehled odpoledních aktivit je předán rodičům na začátku každého školního roku.
  • Při pobytu dětí venku v rámci odpoledních aktivit dohlíží na žáky odpovědný pracovník – učitelka/vychovatelka/ lektor odborného programu.
  • Úhradu stravného a objednání jídel probíhá podle aktuálních informací na daný školní rok. Tyto informace obdrží rodič na začátku  daného školního roku formou interního sdělení.
  • Všechny děti jsou řádně zapsané v družině. Docházka přihlášených žáků je závazná na celý školní rok. V případě, že chce rodič žáka odhlásit, musí tak učinit písemně.
  6. Povinnosti žáků
  • Žák je povinen okamžitě nahlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. (viz bod Školního řádu - povinnosti žáků z hlediska BOZP).
  • Každý žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
  • Žák neodchází ze školy před koncem vyučování, pokud není v doprovodu zákonného zástupce nebo odpovědného pracovníka školy.
  • Po poslední vyučovací hodině odcházejí žáci do šatny.
  • V době mimo vyučování vstupují žáci do školy pouze s příslušnou zodpovědnou osobou, do školní družiny lze i samostatně.
  • Po skončení pravidelného vyučování stanoveného rozvrhem, pokud tak neurčí  pracovník školy, který pak nad žáky vykonává dohled, žák neprodleně opouští areál školy. Žáci odcházejí domů buď v doprovodu svých rodičů, kteří na ně čekají v hale nebo před školou, nebo odcházejí domů sami.
  • Během polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním/aktivitami  žáci zůstávají ve škole nebo jsou venku  pod dohledem učitele/vychovatelky.
  • Žáci se přezouvají do přezůvek v šatnách. 
  • Žák nosí do školy pouze věci potřebné k výuce.
  • Cenné předměty, peníze, mobilní telefony a další věci, které nejsou potřebné pro výuku, nechávají ve skříňkách v šatně nebo ve svých odkládacích šuplíkách. Za tyto věci nenese škola odpovědnost.
  • Do tělocvičen vstupují jen ve vhodné cvičební obuvi. Cenné předměty a mobilní telefony si neberou na hodiny TV.
  • Za pozdní příchod do školy se žák ihned omlouvá vyučujícímu.
  • Žák nenosí do školy předměty, které se k výuce nevztahují a které nebyly učitelem vyžádány. Škola za ně nepřejímá odpovědnost. Odňaté předměty tohoto druhu se předávají rodičům s informací o porušení školního řádu.
  • Žák je povinen hlásit jakoukoliv závadu v bezpečnosti a hygieně i každou mimořádnou událost (poškození, zcizení a další) učiteli, nebo jinému pracovníkovi školy.
  • Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkovi školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností, stanovených školským zákonem.
  • Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pracovníků školy, dodržuje školní řád.
 5. Práva žáků
  • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a školské služby, na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.
  • Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
  • Žák je pro učitele partnerem.
  • Žák má právo na odpověď na své otázky vhodnou formou sdělené.
  • Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.
 6. Chování žáků mimo školu
  • Žák se chová mimo vyučování, o volných dnech a o prázdninách tak, aby dělal čest sobě, svým rodičům a škole.
  • Chrání své zdraví. Žákům není dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, hrát o peníze, brát návykové látky.
  • V areálu školy žáci nezůstávají mimo vyučování, mimo odpolední aktivity nebo bez pokynu zodpovědného pracovníka.
 7. Zacházení se školním majetkem
  • Žák udržuje v pořádku učebnice, školní pomůcky, nepoškozuje zařízení třídy a školy.
  • Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic a pod. uhradí či nahradí žák, resp. zákonný zástupce žáka.
  • Každé poškození škol. majetku úmyslné i neúmyslné žák nahlásí učiteli, příslušnému vyučujícímu.
  • Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit o přestávce učiteli.
  10. Práva zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
  • Právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech, které se týkají vzdělávání.
  • Informace je možné podávat prostřednictvím interního sdělení či  Složky žáka na webových stránkách školy, která je zpřístupněna danému rodiči , školním mailem nebo osobním setkáním/konzultacemi  s učitelkou, ředitelkou, vyučujícími. Má právo vždy požádat o osobní setkání s pracovníky školy.
  • Všechny závažné informace jsou podávány:

-  ve složce žáka  či formou interního sdělení na webových stránkách
- na konzultacích s vyučujícími
- při osobním setkáním v termínu dohodnutém telefonicky či školním mailem  s oprávněným  pedagogickým pracovníkem
• Právo vyjadřovat se k rozhodnutím, která se jich nebo jejich dětí týká.

 1. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Zajistit, aby děti do školy řádně docházely.
  • Na vyzvání se osobně dostavit do školy k projednání významných skutečností týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
  • Neprodleně informovat školu o změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte (mají-li vliv na vzdělávání) nebo jiných skutečností (výskytu vší, infekčních onemocnění apod.), které jsou pro vzdělávání významné.
  • Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami
  stanovenými Školním řádem (viz bod 2 Školního řádu).
  • Oznamovat údaje potřebné pro vedení školní matriky a údaje, které by mohly mít vliv na bezpečnost dětí.
  12. Povinnosti pedagogických pracovníků/učitelů
  • Pedagogický pracovník zná a plní úkoly vyplývající z pracovní smlouvy, pracovního řádu a předpisů BOZP.
  • Vyučování zahájí učitel v učebně, jejíž stav není v rozporu s předpisy BOZP a s požadavky na čistotu a pořádek.
  • Učitelé zahajují a končí vyučovací hodinu. Pokud vyučování končí dřív, než určuje rozvrh, je podmínkou:
  - souhlas ředitelky školy
  - trvalost takovéto úpravy
  - prokazatelná informace rodičům žáků
  • Zápis v třídní knize obsahuje kromě probíraného učiva i prezenci žáků.
  • Během vyučovací hodiny se větrá. Po skončení hodiny učitel okna zavře.
  • Úřední dokumenty (záznamy o dětech) a majetek, který škola spravuje (učební pomůcky, didaktickou techniku, nářadí, spotřební materiál aj.), bez schválení ředitelky školy není dovoleno ze školy odnášet.
  • Učitelé neponechávají žáky bez dohledu v prostorách školy. Za žáky přítomné ve škole odpovídá konkrétní vyučující a určený dohled.
  • Škola na základě Školního vzdělávacího programu zařazuje do výuky plaveckou výuku.
  • Žák se plavecké výuky neúčastní na základě lékařského potvrzení a žádosti rodiče/zákonného zástupce.
  • Při výuce tělesné výchovy se žáci  před výukou převlékají ve školní šatně, respektive v šatnách bazénu/tělocvičny.
  • Pedagogický pracovník po poslední vyučovací hodině překontroluje pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických a plynových spotřebičů. Při odchodu z budovy kontroluje uzavření a zajištění oken a dveří. Zapne zabezpečovací systém a zajistí školu.
  • Každý učitel se do konce září seznámí s dokumentací žáků své třídy a zajistí její kompletaci.
  • Učitel soustavně kontroluje docházku žáků a bez průtahů činí opatření ke zjištění příčin absence a pozdního příchodu. V třídní knize zaznamenává omluvené a neomluvené hodiny.
  • Zodpovídá za stav svěřené třídy, vede žáky k ochraně společného majetku a ke zlepšení školního prostředí.
  • Zodpovídá za včasné a úplné vyplňování třídních knih, systému školní matriky a Složky žáka všech žáků  na webových stránkách školy.

  13. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
  • Žáci i zaměstnanci školy se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.
  • Každý úraz, onemocnění a poranění musí žák i zaměstnanec ihned nahlásit příslušnému pracovníkovi školy.
  • Každý úraz žáka je nahlášen zákonnému zástupci.
  • V případě úrazu hlavy, hrudníku nebo zad je vždy volána rychlá záchranná lékařská pomoc. Záchrannou službu volá bezprostředně pracovník školy, který je přítomen. Po zajištění první pomoci volá pracovník školy  zákonným zástupcům zraněného žáka.
  • Na výuku chodí žáci vhodně oblečeni a obuti.
  • Na výuku TV nemají žáci prstýnky, řetízky, přívěsky, náramky, přezky a podobné předměty, které mohou ohrozit jejich zdraví.
  • Školní úraz je úraz, který se stal žákům při výchově a vzdělávání ve škole a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.
  • Pedagogický pracovník přítomný úrazu ihned, jak je to možné, úraz zapíše do
  knihy úrazů. Stejně tak pracovník zapíše i pracovní úraz.
  • Každý žák je povinen bezodkladně oznamovat příslušnému pedagogickému pracovníkovi svůj úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby (např. spolužáka), jehož byl svědkem.
  • Školní úraz není úraz, který se stal žákovi při cestě do školy a ze školy, nebo na cestě na místo, nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.
  • Pokud úraz není bezprostředně nahlášen, nelze ho jako školní úraz uznat.
  • Žák může cvičit a vykonávat sportovní činnosti vždy jen v odpovídající obuvi.
  Nesmí cvičit a vykonávat žádné sportovní činnosti bos, s výjimkou cvičení na gymnastickém koberci.
  • Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech (výskyt vší, infekční onemocnění apod.), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a o změnách těchto údajů.
  • V případě, že pracovník, který vykonává přímý dohled, výuku nad žáky, musí z bezodkladného důvodu (nevolnost...) dozor přerušit, požádá jiného pracovníka školy, aby tento dozor převzal.
  • Ve škole jsou vyznačeny únikové východy, jsou vyvěšeny havarijní plány, bezpečný odchod všech osob, zdržujících se ve škole, je zajištěn.
  • Žáci nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči
  • Pod dohledem učitele smí žák pracovat s určenými elektrickými spotřebiči. Připojení do elektrické sítě je oprávněn provést jen pracovník školy,
  • V budově lze používat jen evidované a revidované elektrické a plynové spotřebiče.
 2. Postup při výskytu infekčních onemocnění
  Pedikulóza je infekční onemocnění.
  • Žáci s infekčním onemocněním budou do příchodu rodičů izolováni od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření nákazy.
  • Pracovníci školy nemohou plošně kontrolovat hlavy žákům, aby nedošlo k šíření nákazy. Tato povinnost je dána rodičům, pravidelnou preventivní prohlídkou hlavy. Při výskytu je rodič povinen nejen neprodleně nahlásit vedení školy výskyt onemocnění, ale zejména zajistit řádné odvšivení dítěte, při kterém v rámci 48 h žák nesmí navštěvovat školu z důvodu zajištění bezpečnosti a bezinfekčnosti pro ostatní žáky.
  • Po zjištění nákazy učitel neprodleně informuje zákonného zástupce žáka.
  • Zbavit žáky vší je povinností rodičů.
  • Pokud zákonní zástupci žáka se školou nespolupracují, ředitelka školy je vyzve, aby se osobně zúčastnili projednávání závažných otázek. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět.
  • Žák má nárok na vzdělávání podle školského zákona, ale je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl žák seznámen.
  Závěr
  • Zaměstnanci školy a žáci se řídí vnitřními předpisy školy, školním řádem, směrnicemi a pokyny ředitelky školy.
  • Pedagogické porady budou plánovány pravidelně.
  • Se školním řádem jsou prokazatelně seznámeni všichni žáci školy, rodiče a  zaměstnanci školy.
  • Školní řád je veřejně přístupný:
  - v hale školy (pro pedagogické pracovníky, pro rodiče a ostatní )

- na webových stránkách školy www.zsvzahradach.cz
Účinnost od 1.9.2016

Vypracovala: Mgr. Petra Illnerová, DiS.     Projednala  a schválila pedagogická rada dne 15.8. 2016

 

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny  ZŠ V ZAHRADÁCH

je zpracován podle zák. č. 561/2004, § 30, ve znění pozdějších předpisů.

Komu je určena školní družina

Školní družina je určena žákům od 1. do 5. třídy. Posláním ŠD je poskytovat zájmové vzdělávání žáků. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Organizuje zájmové činnosti pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Zájmové činnosti lze uskutečňovat těmito formami:

- příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,

- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

- využitím otevřené nabídky spontánních činností.

Rozhodování o přijetí žáka

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky do školní družiny.

Provozní doba ŠD

Provoz ŠD je zajištěn ráno v čase od 7:30-8:30, kdy se jedná o pedagogický dohled a  poté od 12:05, případně od 12:50 (podle rozvrhu dětí) a končí denně v 16:00, v pátek ve 14:00.

Užívané místnosti

ŠD se nachází v prostorách školy. K využití je i tělocvična  v budouvě SOŠ a SOU Hlinky nebo hřiště Hlinky.

Přihlašování žáků

Pro přijetí žáka do ŠD rodiče vyplní přihlášku do školní druziny se základními údaji: jméno a příjmení žáka, třída, telefonický kontakt na rodiče, dále způsob odchodu žáka ze ŠD. Rodiče uvedením jména a identifikace podle č.OP všech dalších osob,  kteří mohou žáka vyzvedávat zmocňují tuto osobu k vyzvednutí žáka.

V případě, že je dítě svěřeno do péče jen jednomu z rodičů, který si nepřeje kontakt dítěte s druhým rodičem, musí škole dodat kopii příslušného soudního rozhodnutí.

Odhlásit ze ŠD lze na základě písemné odhlášky s datem a podpisem rodičů. Žák může být ze ŠD vyloučen v případě opakovaného porušování vnitřního řádu družiny, opakovaných kázeňských přestupků, pokud svým chováním omezuje práva a svobodu ostatních.

Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte ve školní družině

Platba za pobyt ve školní družině je obsažena v ceně školného.

Podmínky docházky a podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků

Do ŠD jsou přijímáni žáci od 1. do 5. ročníku. Odchody žáků ze ŠD jsou možné v čase od 13:45-14:00 nebo poté mezi 15:30-16:00. Případná změna musí být předem  nahlášena rodičem,  a to osobně, telefonicky nebo sms zprávou  na školní telefon 602108 009. Uvolňování žáků ze ŠD mimo určené časy na základě  žádosti rodičů musí obsahovat tyto údaje: jméno dítěte, ročník, datum a přesný čas uvolnění.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Vychází z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti žáků. Podle zák. č. 74/05, § 10, odst. 5 ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti. Dále je zajištěn a dodržován pitný režim. Mobil žáka nesmí být používán k pořizování audio a video záznamů žádné z osob ve škole.

Každý žák si při nástupu do ŠD přinese hrníček, triko/zástěru na tvoření, aby nedošlo k ušpinění oblečení, sportovní oblečení a obuv pro pobyt v tělocvičně nebo venku, nepromokavou bundu pro pobyt venku v případě deště (oblečení na ven podle sezóního počasí). Vychovatelky/pracovníci školy nezodpovídají za cenné předměty, které si žáci do ŠD přinesou. Pro vychovatelku a ostatní pracovníky ŠD a žáky platí povinnosti Školního řádu ,  Vnitřního řádu ŠD a BOZP.

Vychovatelky  a ostatní pracovníci ŠD mají povinnost zamykat při odchodu prostory školy -  ŠD.

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců (rodičů)

Žáci mají práva a povinnosti vyplývající ze školního řádu a  vnitřního řádu školní družiny.

Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, má právo na zájmové vzdělávání, pokud je přihlášen do školní družiny.

Žák má právo na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, odpočinek a dodržování psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy školní družiny.

Žák má právo na odpověď na své otázky vhodnou formou sdělené.

Žák je povinen nahlásit každý úraz vychovatelce školní družiny.

Žák má povinnost se ve školní družině chovat slušně ke všem dospělým osobám i k jiným žákům školní družiny. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkovi školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (564/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Žák udržuje v pořádku své místo ve školní družině, nepoškozuje zařízení školy.

Každé úmyslné i neúmyslné poškození majetku nahlásí žák vychovatelce/pracovníkovi školní družiny, svévolné poškození majetku uhradí zákonný zástupce.

Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit vychovatelce/pracovníkovi školní družiny.

Do školní družiny žák nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.

Užívání, nošení a distribuce drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky školní družiny nepřípustné.

Všechny projevy rasismu, xenofobie a intolerance jsou nepřípustné.

Všechny projevy šikanování (verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé, aktivní a pasivní) jsou nepřípustné.

Zákonní zástupci mají právo se kdykoliv informovat o chodu, náplni ŠD.

Mají povinnost vyplnit přihlášku do ŠD, dodržovat docházku svého dítěte, zajistit placení obědů, seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a BOZ. Dále mají možnost účastnit se dle zájmu celodružinových akcí.

 

V Berouně, dne  01.09.2016

Aktualizace dne 28.8.2017

Zadejte heslo pro přihlášení